منوی آزمایشگاه  
 
 
 
 
انجام آزمایش محاسبه چگالی توسط دبیر علوم « جناب آقای ارزانی »
 
 
 
 
 
اهداء جوائز سازه های ماکارونی
 
 
 
 
کلاس سازه با ماکارونی
 
 
 
 
انجام آزمایش مس سولفات با سدیم هیدروکسید